הודעה בדבר פרסום תבחינים

לדיון בבקשה להקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית

למטרות  דת, חינוך, תרבות, צדקה רווחה ובריאות

במועצה המקומית בית אל

 

  1. בכוונת המועצה המקומית בית אל ( להלן : "המועצה" ) להקצות מקרקעין לצורכי ציבור, וזאת בהתאם לנוהל הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית החל על הישובים הישראליים באיו"ש (להלן – "הנוהל").
  2. בהתאם להוראות הנוהל, גיבשה ועדת ההקצאות הצעת תבחינים להקצאת קרקעות בתחום המועצה למטרות חינוך, תרבות, צדקה, רווחה ובריאות. התבחינים אושרו בישיבת המועצה מס' 7/2019  ביום 30.7.19.
  3. ניתן לעיין בתבחינים במשרדי המועצה במזכירות המועצה