טופס פרטי מכרז

שם הרשות:                  מ.מ בית אל

מס' מכרז:                    05/2019

שם מכרז:                     תכנון ביצוע להקמת מרכז טוטו – פיס לקהילה ולספורט (אולם ספורט וחדרי חוגים).

מחיר מסמכים:             2,500 ₪

סיווג קבלנים:               אישור בר תוקף לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט –    1969 מאת רשם הקבלנים על רישומו של המציע כקבלן רשום בענף ראשי 100  בסיווג ג-3 לפחות.

תנאי זה הינו תנאי סף להשתתפות במכרז.

 

סיור קבלנים:                יום רביעי, כ"ו ניסן תשע"ט, 1/5/19 בשעה 14:00.

הסיור אינו חובה ואינו מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז

נקודת מפגש:                 מחלקת הנדסה, מועצה מקומית בית אל

מועד אחרון להגשה:      י"ז אייר תשע"ט, 22/5/19 עד השעה 14:00 במשרדי המועצה המקומית בית אל בתיבת המכרזים במועצה.

שאלות הבהרה:             עד תאריך י' אייר תשע"ט, 15/5/19 בשעה 12:00, במייל בלבד.

מען לפרטים:                 מועצה מקומית בית אל, תורה ועבודה 1, ד.נ מזרח בנימין. מיקוד 90631

 

המועצה המקומית בית אל

מחלקת הנדסה