טופס פרטי מכרז

שם הרשות: מ.מ בית אל
מס' מכרז: 11/2019
שם מכרז: מכרז מסגרת לעבודות פיתוח, סלילה ותשתיות.
מחיר מסמכים: 1,000 ₪
סיווג קבלנים: אישור בר תוקף לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט – 1969 מאת רשם הקבלנים על רישומו של המציע כקבלן רשום בענף ראשי 100 בסיווג ג'1 לפחות.
תנאי זה הינו תנאי סף להשתתפות במכרז.

סיור קבלנים: יום ראשון, כ"ב אלול תשע"ט, 22/9/19 בשעה 12:00.
הסיור הינו חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז
נקודת מפגש: מחלקת הנדסה, מועצה מקומית בית אל

מועד אחרון להגשה: ד' תשרי תש"פ, 3/10/19 עד השעה 15:00 במשרדי המועצה המקומית בית אל בתיבת המכרזים במועצה.
שאלות הבהרה: עד תאריך כ"ט אלול תשע"ט, 29/9/19 בשעה 12:00, במייל בלבד.
מען לפרטים: מועצה מקומית בית אל, תורה ועבודה 1, ד.נ מזרח בנימין. מיקוד 90631

המועצה המקומית בית אל
מחלקת הנדסה