פרטי מכרז

שם הרשות:                  מ.מ בית אל

מס' מכרז:                    02/2019

שם מכרז:                    מכרז מחשבים

מחיר מסמכים:             1,000 ש"ח 

רכישת מסמכי המכרז זהו תנאי הכרחי להשתתפות במכרז.

*קניית מכרז במחלקת גיבה

שאלות הבהרה: עד תאריך ד' באייר תשע"ט, 9/05/2019, עד השעה 12:00 –  במייל בלבד: mazrechesh@bet-el.muni.il 

מועד אחרון להגשה: עד תאריך ט"ו באייר תשע"ט, 20/05/2019,עד השעה 16:00- במשרדי המועצה המקומית בית אל בתיבת המכרזים במועצה.

מען לפרטים: מועצה מקומית בית אל, תורה ועבודה 1, ד.נ מזרח בנימין. מיקוד 9063100