פרטי מכרז

שם הרשות:                  מ.מ בית אל

מס' מכרז:                    06/2019

שם מכרז:                    השכרת רכבים בליסינג תפעולי

מחיר מסמכים:              500 ₪

רכישת מסמכי המכרז זהו תנאי הכרחי להשתתפות במכרז.

*קניית מכרז במחלקת גיבה

שאלות הבהרה: עד תאריך ז' אדר ב' תשע"ט, 14/03/2019 במייל בלבד: mazrechesh@bet-el.muni.il 

מועד אחרון להגשה: עד תאריך י"ז אדר ב' תשע"ט, 24/03/2019,עד השעה 10:00- במשרדי המועצה המקומית בית אל בתיבת המכרזים במועצה.

מען לפרטים: מועצה מקומית בית אל, תורה ועבודה 1, ד.נ מזרח בנימין. מיקוד 9063100