הממונה על תלונות הציבור הוא עצמאי ובלתי תלוי ואחראי בפני מועצת הרשות בלבד. כל אדם רשאי להגיש תלונה לממונה על תלונות הציבור על הרשות המקומית ומוסדותיה, על גוף עירוני מבוקר, על עובד, על נושא משרה או על ממלא תפקיד בהם.

מבקרת המועצה והממונה על פניות הציבור: הילה כהן 

טלפון: 02-9700553
יום קבלת קהל בתיאום מראש: יום שני 8:30-16:00

באין מענה טלפוני ניתן לפנות באמצעות המייל:
hilac@bet-el.muni.il

לפירוט תפקידיו של הממונה על פניות הציבור