ביטוח רכוש וחבויות

מכרז מס' 20.2019לביטוח רכוש וחבויות של מועצה מקומית בית אל לשנת 2020              בתוקף מ- 1.1.2020                                                                                             מס' התושבים המועצה : ...מעל כ 6,000. תושבים.ניתן לרכוש את מסמכי המכרז במשרדי המועצה/בגזברות תמורת [...]