קובץ להורדה: אספקת מים

חוק עזר למטה בנימין -התשנ"ו 1996