קובץ להורדה: החזקת מקלטים

חוק עזר למטה בנימין התשנ"ד 1994