קובץ להורדה: הצמדה למדד

חוק עזר למטה בנימין – התשנ"ו 1996