קובץ להורדה: מבנים מסוכנים

חוק עזר למטה בנימין התשנ"ד 1994