.
.
בעל העסק המשמיע מוסיקה נדרש בדרך כלל ע"י היחידה לאיכות הסביבה לפנות ליועץ אקוסטי מוסמך על מנת לקבל יעוץ והמלצות לפתרון אקוסטי למניעת מטרדי רעש לשכנים ולסביבה בכל שעה ומצב של פעילות בעסק.
מומלץ מאוד שהיועץ האקוסטי יצור קשר עם נציג היחידה לאיכות הסביבה שמטפל בעסק ע"מ לקבל מידע והנחיות נוספות לפי הצורך קודם ביצוע חוו"ד האקוסטית. חוו"ד אקוסטית שהוכנה שלא לפי ההנחיות של היחידה לאיכות הסביבה שומרון, לא תתקבל לטיפול.
על בעל העסק לבצע את ההמלצות של חוו"ד האקוסטית רק לאחר בדיקתה ואישורה ע"י היחידה לאיכות הסביבה.
הגשת חוו"ד אקוסטית וביצוע המלצות של יועץ האקוסטי מהווים בין היתר תנאי היחידה לאיכות הסביבה לרישיון עסק משמיע מוסיקה. מודגש בזאת כי תנאי לביצוע המלצות חוו"ד האקוסטית הינו שהשימוש המבוקש בנכס לצרכי העסק תואם דיני תכנון ובניה וכל דין אחר, וכל בניה, התקנה וכיוצא בזה על פי העניין מחייב הוצאת היתר בניה כחוק קודם הביצוע.
.
.

הדרישות המינימליות לתוכן חוו"ד אקוסטית מטעם עסק משמיע מוזיקה

הדו"ח חייב להיות מודפס כמקובל על דפים עם לוגו של מכין הדו"ח עם תאריך וחתימה של מכין הדו"ח.
תוכן הדו"ח יכלול לפחות את ההתייחסות לנושאים הבאים:
 • בהקדמה לדו"ח יש לפרט ניסיון מקצועי ונתונים על השכלה רלוונטיים של מכין הדו"ח האקוסטי ודוגמאות של עבודות המעידות על ניסיון בתחום רעש ואקוסטיקה.
 • פירוט כל דרישות החוק, התקנות, חוק העזר והקריטריונים וההנחיות של היחידה לאיכות הסביבה לעסק מהסוג המבוקש, תוך מתן דגש על הקריטריון הבסיסי של היחידה לאיכות הסביבה "שלא ישמע רעש מוסיקה מחוץ לכותלי העסק בכל מצב ושעת הפעילות בעסק".
 • פירוט מבנה העסק, כניסות ויציאות, קירות, גגות, פתחים וכו' על גבי תוכנית העסק וחתכים.
 • פירוט השכנים והשימושים בסביבה על גבי תרשים הסביבה העלולים להיות מושפעים מפעילות העסק.
 • פירוט סוג, מיקום וכיוון הרמקולים ומערכת ההגברה בעסק על גבי תוכנית העסק.
 • פירוט מועד מדידות הרעש, מיכשור, שעה, משך זמן של המדידות מצב מטאורולוגי וכו'.
 • ריכוז ממצאי מדידות רעש בתוך העסק ומחוץ לכותלי העסק מכל הצדדים כולל בתוך הדירות במידה וישנן בבניין בו ממוקם העסק במצבים מחמירים מבחינת עוצמת המוסיקה המושמעת בעסק ובשעה הרלוונטית שבהן פועל העסק לרבות בלילה כאשר רעש הרקע נמוך ביותר בסביבה, תוך ציון נקודות המדידה על גבי תרשים סביבתי.
 • מסקנות לגבי רמת עמידת העסק בדרישות והקריטריונים של היחידה לאיכות הסביבה לעניין הרעש.
 • המלצות למניעת מטרדי רעש לשכנים ולסביבה, כגון אמצעים לשיפור בידוד אקוסטי, איטום, פתחים בחזיתות העסק, הגבלת עוצמת הקול בתוך העסק וכו', בצירוף מפרטים טכניים הנדרשים להבנת ההמלצות.
 • כדרישת סף לכל עסק משמיע מוסיקה יש להתקין בעסק אמצעי להגבלת עוצמת הקול ומבואה אקוסטית פנימית בכניסה לעסק רק ע"פ המפרט הטכני שהכינה היחידה לאיכות הסביבה ושאושר ע"י כיבוי אש למניעת בריחת רעש מוסיקה בעת כניסת/יציאת אנשים הכוללת בין השאר שתי דלתות עם מחזירים אוטומטיים, קירות ותקרה העשויים מחומרים קשיחים ע"מ ליצור פרוזדור מקשר בין הדלתות.
 • אישור בכתב מטעם יועץ האקוסטי שאכן בוצעו בפועל ובמלואן כל ההמלצות של חוו"ד האקוסטית שהוכנה על ידו ונבדקה ואושרה ע"י היחידה לאיכות הסביבה.

דרישות למבנה בכפוף להיתר בניה כדין במידת הצורך

 • הקונסטרוקציות תהיינה בעלות כושר בידוד גבוה שתמנענה העברת רעש ורעידות, לרבות קירות, תקרה/רצפה, עמודים.
 • דלתות הכניסה לאולם תהינה כפולות עם אטימה מלאה מסביב לכנפיים. יש להשתמש במחזירים אוטומטיים כחלק ממנגנון הסגירה ולדאוג שהדלת תהיה סגורה באופן קבוע בזמן פעילות מוזיקלית.
 • החלונות יהיו בעלי איטום מלא וכושר בידוד גבוה, כגון חלונות אקוסטיים עם זכוכית כפולה בעובי כולל של 56 מ"מ לפחות.
 • יש להשתמש במנעולים על מנת למנוע פתיחת חלונות בזמן פעילות מוזיקלית. מומלץ לתכנן אולמות של דיסקוטקים ללא חלונות.
 • יש לאטום את כל המקומות במבנה מסביב האולם שדרכם יוצא רעש. במידת הצורך יש לבנות מחיצות, קירות ותקרות נוספות עפ"י תכנון של מומחה בנושא.
 • יש למנוע בריחת רעש מוזיקה דרך פתחי האוורור, תעלות, מזגני חלון וכו'. במידת הצורך יש להשתמש במשתיקי קול מתאימים למקרה.
 • בתוך האולם יש להשתמש בחומרים ואלמנטים בולעי קול כגון תקרות אקוסטיות ווילונות בקירות ושטיחים ברצפה.

דרישות למערכת הגברה

 • ​בתוך או בסמוך לבניין מגורים מומלץ להשתמש במערכת הגברת קול קבועה עם רמקולים בעלי הספק נמוך אשר לא מייצרים באסים (כגון קולות של תופים) בעוצמה גבוהה. יש למנוע שימוש ברמקולי באס נפרדים (SUB).
 • התקנת רמקולים במקומות ובאופן שלא יגרום להעברת רעידות למבנה. עדיפות להתקנת רמקולים על סטנדים המוצבים ברצפה במרחק של 5 מ' לפחות מהקירות. יש להשתמש באמצעים לבידוד נגד העברת רעידות הנוצרות ע"י הרמקולים כגון מחיצות והצבות אלסטיות וכו'.
 • עוצמת הקול המרבית להשמעה בתוך האולם תקבע באישור היחידה לאיכות הסביבה כך שמחוץ לכותלי העסק (ברחוב ובתוך הבניין) המוזיקה לא תשמע בכל שעות הפעילות.
 • על מנת להגן על קהל המבקרים (בעיקר באולמות שמחה ובגני אירועים) וכפתרון למניעת מטרד לסביבה יש להשתמש במתקנים להגבלת עוצמת הקול של כלל המוזיקה או של הבאסים בלבד כחלק אינטגרלי של מערכת ההגברה מהסוג שמתאים למקרה, עפ"י יעוץ של אנשי מקצוע בתחום.
 • במקרה של מערכת הגברה ורמקולים שאינם קבועים, יש להשתמש במגבילי קול המותקנים באופן נפרד מהמערכת, הכוללים מפסק חשמלי ואמצעי התראה המתאימים.
 • לא יאושר עסק להשמעת מוזיקה בעוצמה גבוהה כגון: דיסקוטק, דנס-בר, הופעת אומן, הופעת זמר וכיוצא בזה בבניין מגורים. 

רעשים מקהל

 • יש לעשות את כל הסידורים המתאימים על מנת שצעקות וקולות של קהל האורחים בתוך אולם העסק לא ישמעו מחוץ לכותלי העסק.
 • יש למנוע רעש מגרירת כסאות ושולחנות החודר דרך המבנה לדירות הסמוכות באמצעות שימוש באלמנטים אלסטיים במקומות המגע עם רצפה. במידת הצורך יש להשתמש בשטיחים עבים או שכבת לינוליאום.
 • על פי דרישת המועצה ובהתאם לצורך יוצבו אנשי שמירה מטעם בעל העסק בכניסה שימנעו התקהלות אנשים בפתח ובחזית העסק וידאגו לשמירת השקט במקום ובדרכי גישה.
 • איסור חניית אופנועים/קטנועים של אורחי העסק בקרבת פתח העסק.

רעש מעבודות במטבח

 • הקונסטרוקציות, הדלתות והחלונות במטבח יהיו בעלי כושר בידוד גבוה נגד רעש ורעידות ועם איטום מלא, כך שפעילות במטבח לא תישמע ולא תורגשנה רעידות בדירות השכנות ומחוץ לכותלו.
 • איסור ביצוע פעילות בחצר מחוץ למטבח.
 • איסור טלטול מכלי אשפה ע"י עובדי המסעדה בשעות הלילה (22:00-06:00).
 • איסור התקנה ושימוש במערכת כריזה מחוץ לעסק.

.

.