.
.
עסקים טעוני רישוי שהם מקום ציבורי, או שירות ציבורי, שאינם עומדים בהגדרה של עסק קטן כמפורט להלן, נדרשים במילוי והגשת טופס 8ב', לפי סעיף 8ב(ב) לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח- 1968, לצורך מתן/חידוש רישיון עסק.
 

הנגשת עסק קטן​

בהתאם לחוק רישוי עסקים, סעיף 8ב' , בהיותך עסק המעניק שירות לציבור, הנך נדרש להמציא חוות דעת של מורשה נגישות מתו"ס (מבנים, תשתיות וסביבה)​ ומורשה נגישות שירות, המאשרים כי העסק מונגש לאנשים עם מוגבלויות, כחלק מהתנאים לקבלת רישיון העסק.
להלן לשון החוק: "רשות הרישוי לא תיתן רישיון או היתר זמני לעסק טעון רישוי שהוא מקום ציבורי או שירות ציבורי, אלא אם כן מצאה רשות הרישוי כי קוימו הוראות הנגישות לפי פרק ה' 1 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, על סמך חוות דעת של מורשה לנגישות השירות וחוות דעת של מורשה לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה".  עליך להמציא חוות דעת של מורשי נגישות מתו"ס ושירות בשוק החופשי.

.

הגדרות/הבהרות

  • עסק קטן – עסק בשטח כולל של עד 100 מ"ר ובית אוכל עם שטח הסעדה כולל של 25 מ"ר בבניין חדש ובשטח הסעדה כולל של 50 מ"ר בבניין קיים .
  • בניין קיים – מקום שיצא לו היתר בנייה עד ליום 31/07/09.
  • בניין חדש – מקום שיצא לו היתר בנייה החל מיום 01/08/09.
  • המדריך להנגשת עסקים קטנים – מדריך המפרט את עיקרי תקנות הנגישות הנוגעות לעסקים קטנים. המדריך מפורסם באתר הנציבות-משרד המשפטים.

     

חובת נגישות

כל עסק שהוא מקום ציבורי, נדרש באישורי נגישות.
.במידה ועסקך אינו עומד בהגדרה של "עסק קטן", אנא הקש על הקישור שלהלן לקבלת טופס 8ב'
.