מחלקת פיקוח ואכיפה משמשת ציר ראשוני לעסקים חדשים ועסקים הפועלים ללא רישיון, לקבלת מידע אודות הליך רישיון העסק. מטרת מחלקת פיקוח ואכיפה באגף רישוי עסקים הינה ווידוא כי לעסקים (טעוני הרישוי) הפועלים בתחום המרחב המוניציפאלי של מועצה מקומית בית-אל, יהיה רישיון עסק בר תוקף.
חשוב לציין כי ניהול עסק טעון רישוי ללא רישיון, הינו עבירה על סעיף 4 לחוק רישוי עסקים.
.
.

לשם השגת מטרה זו, המחלקה פועלת בשני מישורים עיקריים:

  • איתור עסקים חדשים הפועלים ללא רישיון, אפיונם לקטגוריות השונות בהתאם לצו ולדרישות החוק.
  • ליווי ומעקב אחר התקדמות העסק בתהליך הרישוי.
לצערנו, אנו נתקלים גם במקרים בהם בעלי עסקים מסרבים מסיבות אלו ואחרות, לבצע את דרישות החוק ובכך עלולים לסכן את שלום הציבור. במקרים אלו, אנו נאלצים לנקוט בפעולות פחות נעימות אך לא פחות הכרחיות, ובהן:
  • הכנת דו"ח עבירה בגין ניהול עסק טעון רישוי ללא רישיון, העברתו לעיון התובע – ובמידת הצורך הכנת כתב אישום לבימ"ש.
  • במידה ומתקבלת חו"ד בדבר היות העסק מסכן חיים, יוזמנו בעליו להליך "שימוע" אשר עשוי להסתיים בהמלצה להוצאת צו סגירה מנהלי מיידי למקום.
.

חלוקת עבודה

יודגש, כי המחלקה מטפלת באופן שוטף בכל העסקים "הכלליים" טעוני הרישוי ברחבי המועצה, וכן במתן סיוע לווטרינר המועצה בעסקים בעלי פן תברואי.
.

תהליכי העבודה

המפקח מבקר בעסקים ומגיש לבעלי ומנהלי העסקים דו"ח ביקורת מסודר (כולל הסבר בע"פ), מה עליהם לעשות בכדי לעמוד בדרישות החוק לצורך קבלת רישיון עסק. ביקורות נעשות גם בעסקים המתנהלים עם רישיון עסק כחוק, בכדי לוודא הקפדה ושמירה על תנאי הרישיון.
במידה ומתברר לאחר מספר ביקורות (תלוי ברגישות הפעילות הנעשית במקום, כפוטנציאל סכנה לשלום הציבור וכן בנתונים נוספים) כי העסק אינו עומד בדרישות החוק ולא מקדם די הצורך את הליכי הרישוי, מועבר דו"ח עבירה בנושא להמשך טיפול בלשכה המשפטית.
הלשכה המשפטית מדווחת על המהלך ועל תוצאות ההליכים המשפטיים שננקטו, וכן על גזרי הדין שניתנו ובכללם קנסות כספיים וצווי סגירה שניתנו.
.
.