• הפניה למרכז קשר
    ליווי והדרכה במפגשי הורה-ילד (שאינו משמורן) ע"פ החלטת בית משפט וסדרי עדיפויות של מרכז  הפנייה קשר.