שימו לב: בניגוד למה שפורסם בעיתונות, המתנ"ס ירד מהמכרז ולכן מדובר רק במכלול משרדי המועצה

שם הרשות:                החברה הכלכלית לבית אל בע"מ

מס' מכרז:                  1/2023

שם מכרז:                  ביצוע עבודות ניקיון במכלול מבני המועצה והמתנ"ס

מחיר מסמכים:             1000 ₪

תנאי סף להשתתפות במכרז:

  • על המציע להשתתף בסיור קבלנים
  • על המציע לנקוב באחוז הנחה על מחירי הבסיס שעומד על סך 25,000 ₪  כולל מע"מ. הצעה ובה אחוז הנחה לא יהיה גדול מ-0% תפסל על הסף.

סיור קבלנים:              ביום חמישי י"ט בטבת 12/1/23 בשעה 12:00 במשרדי החכ"ל והמועצה המקומית בית אל, בשדרות לוז, פינת תורה ועבודה. 

מועד אחרון להגשה:     יום חמישי כ"ו בטבת 19/1/23 בשעה 14:00. במשרדי החכ"ל והמועצה המקומית בית אל בתיבת המכרזים במועצה (קומה 2).

שאלות הבהרה:            בדוא"ל בלבד ל: elanash@bet-el.muni.il   עד ליום שלישי י"ז בטבת 10/1/2023 בשעה 12:00.