שם הרשות :מ.מ בית אל

מס' מכרז: 05/2021

שם מכרז: תכנון, שדרוג, הרחבה, תפעול ואחזקה, מכון לטיהור שפכים, בית אל

מחיר מסמכים: 1000 ש"ח

סיווג קבלנים: רשאים להשתתף במכרז אך ורק מציעים הרשומים בפנקס רשם הקבלנים (לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאית תשכ"ט-1999 ולתקנותיו), בענף ראשי קוד 500- משאבות טורבינות ותחנות שאיבה , בסיווג כספי ב-2 לפחות.

תנאי זה הינו תנאי סף להשתתפות במכרז.

סיור קבלנים:  יום ראשון, כ"ו בסיון תשפ"א, 6/6/21 בשעה 10:00.
סיור הקבלנים הינו תנאי סף להשתתפות במכרז.

נקודת מפגש: מליאת המועצה, מועצה מקומית בית אל

מועד אחרון להגשה: כ' בתמוז תשפ"א, 30/06/21  עד השעה 14:00 במשרדי המועצה המקומית בית אל, בתיבת המכרזים במועצה.

שאלות הבהרה: עד תאריך ו' בתמוז תשפ"א, 16/6/21 בשעה 12:00, במייל בלבד: office@mamaneng.co.il

מען לפרטים: מועצה מקומית בית אל, תורה ועבודה 1, ד.נ מזרח בנימין, מיקוד: 9063100

מסמכי המכרז:מכרז מטש בית אל 5.2021.

מפרט 1 למכרז מט"ש

מפרט 2 למכרז מט"ש

מפרט 3 למכרז מט"ש

מפרט 4 למכרז מט"ש

מפרט 5 למכרז מט"ש

2190.2 כתב כמויות-הצעת מחיר

המועצה המקומית בית אל,
מחלקות שפ"ע והנדסה