‏‏‏שומר מקום

‏‏‏שומר מקום

‏‏‏

שם הרשות:                מועצה מקומית בית אל

מס' מכרז:                  1/2022

שם מכרז:                  השכרת חנויות בקומת המסחר – מבנה מועצה

מחיר מסמכים:             500 ₪

תנאי סף להשתתפות במכרז:

רשאי להשתתף במכרז ולהגיש הצעה אך ורק מציע העומד בכל דרישות הסף המנויות להלן,

אי עמידה  בתנאי סעיף זה יגרום לפסילת ההצעה ע"י ועדת המכרזים.

  1. המציע הינו יחיד אזרח ישראל או שותפות רשומה או תאגיד הרשום כדין בישראל.

להוכחת עמידה בתנאי סעיף זה יצרף המציע להצעתו תעודת זהות ו/או תעודת התאגדות.

  1. המציע ימציא ערבות בנקאית אוטונומית (בלתי תלויה) לקיום ההצעה בסך של  10,000 ₪ כולל מע"מ/ צ'יק. תוקף הערבות יהיה עד תאריך 5.12.22. נוסח הערבות יהיה לפי המפורט בנספח ג' למכרז. מציע שלא יעמוד בתנאי זה הצעתו תיפסל באופן אוטומטי.

הערבות תשמש כבטחון לחתימת החוזה ע"י המציע אם יוזמן לחתום על החוזה  ולא יעשה כן.

במידה ותדרוש מועצה מקומית בית אל מהמציעים להאריך את תוקף הצעתם למכרז, מתחייב המציע, מיד  עם קבלת דרישת המזמין לכך, להאריך בהתאמה את תוקף הערבות הבנקאית לאותה התקופה. מציע שלא יאריך ערבותו בהתאם, תפסל  הצעתו.

הערבויות יוחזרו למציעים שלא זכו במכרז לאחר חתימת החוזים עם המציעים שהצעתם  תתקבל, אם מציע שהצעתו תתקבל לא יחתום על החוזה תוך המועד שנקבע לעיל, הערבות לא תוחזר לו ותחולט ע"י מועצה מקומית בית אל ותחשב כפיצוי מוסכם ומוערך מראש שתקבל המועצה בשל אי חתימה או סירוב לחתום כאמור.

  1. למציע יכולת כלכלית להקמת העסק במושכר המבוקש. להוכחת תנאי סף זה על המציע לצרף אישור חתום על ידי רו"ח בדבר יכולת כלכלית לביצוע תוכנית הקמת העסק במושכר (הון עצמי ו/או אישור בדבר קבלת הלוואות) וכן יכולת לתשלום דמי שכירות לתקופה של לפחות 12 חודשים.
  2. המציע רכש את מסמכי המכרז.

להוכחת עמידה בתנאי סעיף זה יצרף המציע להצעתו קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי מועצה מקומית בית אל בית אל תמורת תשלום של 500 ₪ לפקודת מועצה מקומית בית אל בית אל, שלא יוחזרו לאף מציע בשום מקרה.

  1. על המציע לנקוב במסגרת הצעת המחיר בסך אותו ישלם דמי שכירות לכל מ"ר, מחיר המינימום הינו בהתאם למה שכתוב בטבלה המצורפת לתשריט קומת המסחר (המחיר לא כולל מע"מ). במידה ומספר מציעים יגישו אותה הצעה למ"ר, תערך בין הצדדים התמחרות. בשלב ההתמחרות ניתן יהיה להציע כל סכום שהינו מעל מחיר המינימום של אותה חנות. ככל וההתמחרות לא תביא להכרעה תערך הגרלה בין המציעים.

יובהר כי האגף הצפון מזרחי שבמרכז המסחרי מיועד לעסקי מזון. על אף האמור בסעיף זה, מועצה מקומית בית אל שומרת לעצמה את הזכות לשבץ ללא התחשבות את בעלי העסקים שניגשו למכרז ובהתאם לצרכים מקצועיים  ופרטיים שלה בכל צורה וסיבה שהיא מבלי צורך להסביר מדוע שיבצה בצורה כלשהי את העסקים.

צירוף מסמכים להצעה

על המציע להגיש את המסמכים המפורטים להלן, לתשומת לב: אי צירוף מסמך מתאים עלול לגרום לפסילת ההצעה ע"י ועדת המכרזים.

  1. כל מסמך ו/או נספח הנדרש במסמכי המכרז, חתום על ידי המציע המאשר כי הוא עומד בדרישות תנאי הסף והתנאים הכללים של מכרז זה.
  2. על המציע לצרף להצעתו אישור תקף בדבר ניהול ספרים כחוק, בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו – 1976. כמו כן, על המציע לצרף אישור תקף בדבר ניכוי מס הכנסה במקור.
  3. על המציע לצרף תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו – 1976, על פי הנוסח המצורף בנספח ג'.
  4. על המציע לצרף את כל הודעות ההבהרה שתפרסם מועצה מקומית בית אל, ככל שתפרסם במסגרת מכרז זה, וכן תשובות של מועצה מקומית בית אל לבקשות הבהרה שיפורסמו, ככל שיפורסמו במסגרת מכרז זה, כשהן חתומות ע" המציע.
  5. היה המציע תאגיד, יצרף המציע תמצית רישום מרשם החברות/רשם השיתופיות, וכן אישור עו"ד /רו"ח בדבר שמות מורשי החתימה המוסמכים לחייב את התאגיד בחתימתם בצרוף דוגמאות חתימה.

מועד אחרון להגשה:     עד לתאריך יום חמישי י"א תשרי 6.10.22  עד השעה 12:00 במשרדי המועצה המקומית בית אל בתיבת המכרזים במועצה.

שאלות הבהרה:           עד לתאריך יום רביעי 19.9.22  עד השעה 12:00., במייל בלבד, itzik@bet-el.muni.il

מען לפרטים:                 מועצה מקומית בית אל, תורה ועבודה 1, ד.נ מזרח בנימין. מיקוד 90631

חוברת המכרז-

מכרז להשכרת חנויות במבנה המועצה
בית אל- נספח ביטוח שכירות חנויות