שם הרשות:                החברה הכלכלית לבית אל בע"מ

מס' מכרז:                  10/2022

שם מכרז:                  השכרת מבנה מעל סניף קופ"ח לאומית

מחיר מסמכים:             1,500 ₪

תנאי סף להשתתפות במכרז:

  • במידה והמציע הינו קופת חולים יצרף המציע אישור ו/או רישיון להיות המציעה קופת חולים הפועלת על פי דין ובכלל זה על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, תשנ"ד-1994.
  • קבלה (מקור או צילום) המאשרת את התשלום עבור רכישת מסמכי המכרז.
  • לא תתקבלנה הצעות על פיהן התמורה המוצעת על ידי המציע בגין דמי שכירות חודשיים יהיה נמוך מסך של 80 ₪ לכל מ"ר + מע"מ .

מועד אחרון להגשה:     עד לתאריך ב' באלול 29.8.2022  עד השעה 12:00 במשרדי המועצה המקומית בית אל בתיבת המכרזים במועצה.

שאלות הבהרה:           עד לתאריך י"ח באב 15/8/2022 עד השעה 12:00., במייל בלבד,itzik@bet-el.muni.il

מען לפרטים:                 מועצה מקומית בית אל, תורה ועבודה 1, ד.נ מזרח בנימין. מיקוד 90631

חוברת המכרז-
 10.2022- השכרת מבנה מעל קופח לאומית