מכרז 14.2022-שירותים לטיפול בפסולת למחזור-המכרז הוארך+ תשובות לשאלות הבהרה

בית>מכרזים - קבלן>מכרז 14.2022-שירותים לטיפול בפסולת למחזור-המכרז הוארך+ תשובות לשאלות הבהרה

מכרז 14.2022-שירותים לטיפול בפסולת למחזור-המכרז הוארך+ תשובות לשאלות הבהרה

המכרז הוארך להגשה בתאריך 3.10.22- הועלה תשובות לשאלות הבהרה

מכרז 14.2022-שירותים לטיפול בפסולת למחזור

שם הרשות:                  מועצה מקומית בית אל

מס' מכרז:                  14.2022

שם מכרז:                שירותים לטיפול בפסולת למחזור

תנאי השתתפות במכרז (תנאי סף)

רשאים להשתתף במכרז, מציעים העומדים במועד הגשת ההצעה למכרז, בכל התנאים המצטברים שלהלן. מציע שאינו עומד בכל תנאי הסף הצעתו תיפסל.

 • מציע ישראלי שהינו יחיד תושב ישראל או שותפות רשומה בישראל או תאגיד אחר הרשום בישראל.
 • המציע ימציא ערבות בנקאית אוטונומית (בלתי תלויה) לקיום ההצעה בסך של 5,000 ₪ כולל מע"מ, לכל אחד מהזרמים. תוקף הערבות יהיה עד תאריך 01/01/2023. נוסח הערבות יהיה לפי המפורט בנספח א' למכרז.

הערבות תשמש כבטחון לחתימת החוזה ע"י המציע הזוכה אם יוזמן לחתום על החוזה ולא יעשה כן.במידה ותדרוש המזמינה מהמציעים להאריך את תוקף הצעתם למכרז, מתחייב המציע, מיד  עם קבלת דרישת המזמינה לכך, להאריך בהתאמה את תוקף הערבות הבנקאית לאותה התקופה. מציע שלא יאריך ערבותו בהתאם, תפסל הצעתו.הערבויות יוחזרו לקבלנים האחרים לאחר חתימת החוזה עם המציע שהצעתו תתקבל. אם המציע שהצעתו תתקבל לא יחתום על החוזה תוך המועד שנקבע  לעיל, הערבות לא תוחזר לו ותחולט ע"י המזמינה ותחשב כפיצוי מוסכם ומוערך מראש שתקבל המזמינה בשל אי חתימה או סירוב לחתום כאמור.

 • על המציע לנקוב בטופס הצעת המחיר, נספח ה' למכרז, במחיר אותו הוא מבקש לקבל לכל פרק בו הוא מגיש את הצעתו. ביחס למתן שירותים לטיפול בפסולת נייר – מציע שינקוב במחיר הבסיס או במחיר גבוה ממנו הצעתו תפסל. ביחס למתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות תכולת כלי אצירה כתומים ובפסולת אריזות קרטון – הצעה בגובה מחיר המקסימום שנקבע לכל אחד משני הזרמים (קרי: הנחה בשיעור של "0 ₪") הינה הצעה לגיטימית וקבילה.
 • המציע הינו בעל ניסיון של שלוש (3) שנים, לכל הפחות, במהלך שש (6) השנים האחרונות (2015-2020) במתן שירותים כמפורט להלן:
 • פסולת אריזות תכולת כלי אצירה כתומים – ניסיון בטיפול בפסולת יבשה למחזור (למעט פסולת בניין ו/או פסולת גזם) ו/או ניסיון בטיפול בפסולת ביתית מעורבת ("פח ירוק") ו/או ניסיון בטיפול בפסולת אריזות תכולת כלי אצירה כתומים – עבור רשות מקומית אחת;
 • פסולת אריזות קרטון – ניסיון בטיפול בפסולת יבשה למחזור (למעט פסולת בניין ו/או פסולת גזם) עבור רשות מקומית אחת;
 • פסולת נייר – ניסיון בטיפול בפסולת יבשה למחזור (למעט פסולת בניין ו/או פסולת גזם) עבור רשות מקומית אחת;
 • הניסיון צריך שיהיה של המציע עצמו כקבלן ראשי. לא יותר ניסיון של קבלן אשר ביצע את שירותיו כקבלן משנה.
 • המציע הינו בעל רישיון מוביל תקף ממשרד התחבורה כנדרש על-פי חוק שירותי הובלה תשנ"ז-1997 והתקנות מכוחו.
 • מציע המעסיק קצין בטיחות מורשה, בעל תעודות הסמכה ורשיון בתוקף.
 • המציע הינו בעל רישיון לניהול עסק לפי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) תשע"ג-2013 (קבוצה 5 – 5.1ב).
 • המציע הינו בעל אישור תקף ליום הגשת ההצעות על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על-פי חוק עסקאות גופים ציבוריים תשל"ו-1976.
 • המציע הינו בעל אישור תקף ליום הגשת ההצעות על ניכוי מס במקור ואישור על היותו עוסק מורשה לצרכי מס ערך מוסף.
 • המציע הינו בעל מחזור כספי שנתי בסך של 250,000 ₪ (במילים: מאתים חמישים אלף ₪) (לא כולל מע"מ), לפחות, בכל אחת מהשנים 2017, 2018 ו- 2019 מהכנסות בגין עבודות איסוף ופינוי פסולת יבשה (למעט פסולת גזם ו/או פסולת בניין) ו/או פסולת ביתית ("פח ירוק") ו/או פסולת אריזות תכולת כלי אצירה כתומים, ברשויות.

לעניין תנאי סף זה- "רשות", היא רשות מקומית או איגוד ערים או גוף ציבורי.

 • מציע אשר ב"בעלותו" ו/או "ברשותו" כלי הרכב המפורטים להלן שאינם משועבדים (למעט שעבוד ספציפי לטובת הבנק לרכישת המשאית) או מעוקלים במועד הגשת ההצעה:

פרק א' – פסולת אריזות תכולת כלי אצירה כתומים – 2 משאיות מנוף בעלות מנגנון דחס שנת ייצור 2015 ואילך. יובהר כי לצורך העמדת משאיות לאספקת השירותים – הקבלן יידרש לקחת בחשבון גם את הוראות הניטור והבקרה כמפורט בנספח האופרטיבי – כתומים המצ"ב להסכם ההתקשרות.

פרק ב' – פסולת אריזות קרטון – 2 משאיות במשקל מינימלי של 18 טון כל אחת עם מנגנון דחס ויכולת הנפה שנת ייצור 2015 ואילך.

פרק ג' – נייר – 2 משאיות רכינה מנוף לפינוי פסולת במשקל של 14.99 טון. בעלת קיבולת מינימלית של 24 קוב. שנת ייצור 2015 ואילך.

בסעיף זה "ברשותו" משמעו גם הסכם שכירות עם בעליהם של כלי הרכב.

בסעיף זה "בעלות" משמעו גם הסכם התקשרות עם חברת ליסינג.

 

מועד אחרון להגשה:     יום שני, ח' תשרי 3.10.11, עד השעה 12:00 במשרדי המועצה המקומית בית אל בתיבת המכרזים במועצה.

שאלות הבהרה:         שאלות הבהרה ניתן לשלוח בכתב בלבד לכתובת מייל הבאה:omshefa@bet-el.muni.il  עד ליום שני, ט"ז באלול, 12.9.22 בשעה 12:00 . מענה מרוכז יעלה ע"י המועצה לאתר המועצה בהתאם.

מען לפרטים:                 מועצה מקומית בית אל, תורה ועבודה 1, ד.נ מזרח בנימין. מיקוד 90631

מסמכי המכרז:

מכרז מיחזור 14.2022
נספח ז – כתומים
נספח ח – קרטון
נספח ט – נייר

תשובות לשאלות הבהרה מכרז 14.2022
בית אל- נספח ביטוח טיפול בפסולת

2022-09-29T08:13:22+02:00

שתף את הפוסט הזה, בחר פלטפורמה מתאימה!

עבור למעלה