פרטי מכרז

שם הרשות:                   מ.מ בית אל

מס' מכרז:                    17/2023

שם מכרז:                     מכרז להקמת 6 כיתות מעון יום –  בית אל

מחיר מסמכים:              1,000 ₪

סיווג קבלנים:              אישור בר תוקף לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט –    1969 מאת רשם הקבלנים על רישומו של המציע כקבלן רשום בענף ראשי 100  בסיווג ג'3 לפחות.

תנאי זה הינו תנאי סף להשתתפות במכרז.

 

סיור קבלנים:                יום חמישי,  28/09/23 בשעה 10:00.

הסיור הינו חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז

נקודת מפגש:                 מחלקת הנדסה, מועצה מקומית בית אל

רכישת חומרי המכרז :    במחלקת גביה – שעות הקבלה ופרטי קשר במחלקה הן:

ימים א'-ב', ד'-ה' בין השעות 8:30-13:30.

נעמה 02-9700546  מייל: gviya1@bet-el.muni.il
תהילה 02-9700508

קבלת חומרי המכרז:       במייל handasa1@bet-el.muni.il בהצגת שובר התשלום.

שאלות הבהרה:             במייל   sagiy@rassuly-eng.co.il עד תאריך , 22/09/22 בשעה 12:00, במייל בלבד.

מועד אחרון להגשה:       15/10/23  עד השעה 12:00 במשרדי המועצה המקומית בית אל בתיבת המכרזים במועצה.

מען לפרטים:                 מועצה מקומית בית אל, תורה ועבודה 1, ד.נ מזרח בנימין. מיקוד 90631

 

מועצה המקומית בית אל

מחלקת הנדסה