טופס פרטי מכרז

שם הרשות:                  מ.מ בית אל

מס' מכרז:                    18/2020

שם מכרז:                     השכרת מבנה מרכול שכונת ב'

תאריך תחילת המכרז:  יום שלישי כ"ה תשרי תשפ"א 13.10.2020

מחיר מסמכים:            1000 ₪

תנאי סף להשתתפות במכרז

 1. על המציע להגיש את המסמכים המבוקשים להלן ולקיים את התנאים הבאים (צירוף המסמכים וקיום התנאים מהווים תנאי מוקדם להשתתפות במכרז:
 • מכתב ההצעה המצ"ב מסומן כנספח א' כאשר פרטיו מולאו והמציע חתם עליו בשני עותקים.
 • מסמכי המכרז חתומים כמפורט להלן.
 • על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית כמפורט בסעיף 16 להלן.
 • במקרה שהמציע הוא עוסק לצורך מס ערך מוסף או תאגיד הרשום בישראל והוא חברה או שותפות רשומה, יש לצרף למעטפה אישור על כך.
 • על המציע לצרף למעטפה אישור מעו"ד או רו"ח בדבר מורשי זכות חתימה של התאגיד המציע, וכן תעודת התאגדות.
 • אישור מפקיד שומה על פטור או אחוז ניכוי מס במקור.
 • על המציע להיות במועד הגשת הצעתו בעל ניסיון של שלוש שנים לפחות בניהול מוצלח של מכולת או צרכניה להוכחת עמידתו בתנאי סף זה, על המציע לצרף אישור לניסיון כאמור בנוסח המצורף כנספח ב' למכרז.
 • על המציע לצרף מכתבי המלצה מלפחות 5 ממליצים, על פיהם המציע ניהל חנות מכולת ב- 3 השנים שקדמו להוצאת המכרז. ההמלצות תכלולנה אישור על טיב השירות והמחירים.
 • על המציע להיות במועד הגשת הצעתו בעל רשת שיווק מזון המפעילה לא פחות מ- 10 סניפים ברחבי הארץ וזאת במהלך שלושת השנים שקדמו להגשת ההצעה . להוכחת עמידתו בתנאי סף זה, על המציע לצרף להצעתו אישור רו"ח בנוסח המצורף כנספח ד' למסמכי המכרז.
 • מחיר מינימום – על המציע להציע עבור השימוש בנכס כאמור במכרז והסכם זה, סכום שלא יפחת מסך של 30,000₪ + מע"מ לחודש. מציע שהצעתו תפחת מהסכום הנ"ל, הצעתו תפסל. ידוע למציע, כי במידה ויבחר לשכור את המושכר בתקופת האופציה הראשונה, המועצה רשאית להעלות את דמי השכירות בסך של %8, ובמידה ויבחר לשכור את המושכר בתקופת האופציה השניה, המועצה רשאית להעלות את דמי השכירות בסך של %2 נוספים.
 • השתתפות בסיור מציעים חובה – ראה סעיף 6 לעיל.

תנאים אלו הינם תנאי סף להשתתפות במכרז

סיור מציעים:           ביום רביעי ג' חשוון תשפ"א 21.10.2020 בשעה 10:00.

הסיור הינו חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז

נקודת מפגש:                 מחלקת הנדסה, מועצה מקומית בית אל.

מועד אחרון להגשה:    יום שלישי, ט"ז חשוון תשפ"א, 3.11.2020 בשעה 12:00 במשרדי המועצה המקומית בית אל בתיבת המכרזים במועצה.

מעטפה שלא תגיע לכתובת הנ"ל עד שעה 12:00, מכל סיבה שהיא, לא תיחשב כמעטפה שנמסרה במועד.

שאלות הבהרה:            עד ליום שני, ח' חשוון ,26.10.20 שעה 17:00, במייל בלבד mazrechesh@bet-el.muni.il.

מען לפרטים:                 מועצה מקומית בית אל, תורה ועבודה 1, ד.נ מזרח בנימין. מיקוד 9063100

 

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי המועצה תמורת סך של 1000 ₪. סכום זה לא יוחזר בכל מקרה.
החל מיום שלישי כ"ה תשרי תשפ"א 13.10.2020, בימים א'-ה' , בין השעות 08:30-13:00 בלבד (למעט ימי ו' וערבי חג).
התשלום עבור מסמכי המכרז יהיה באמצעות מזומן או בהמחאה רשומה לפקודת המועצה המקומית בית אל,
בשל המצב הקורונה- ניתן לשלם באשרי טלפונים ולאחר שליחת הקבלה למייל mazrechesh@bet-el.muni.il, ישלחו מסמכי המכרז.

עד ליום שלישי, ט"ז חשוון תשפ"א, 3.11.2020 בשעה 12:00, במשרדי המועצה.

ניתן לעיין במסמכי המכרז (ללא זכות צילום), ללא תשלום, במשרדי המועצה בתיאום מראש, בטלפון מס' 02-9700543.

מודגש, כי רכישת מסמכי המכרז מהווה תנאי מוקדם להשתתפות במכרז ולהגשת הצעה.

 

להורדת הזמנה-להצעה-מכרז-18.2020 הקלק כאן.

 

מועצה מקומית בית אל

מחלקת גזברות.