שם הרשות:                  מ.מ בית אל

מס' מכרז:                    18/2021

שם מכרז:                     הקמת מאפיה בבית אל

מחיר מסמכים:            מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי חכ"ל בית אל תמורת תשלום של 3,000 ₪ לפקודת חכ"ל בית אל, שלא יוחזרו לאף מציע בשום מקרה.

תנאי סף:

רשאי להשתתף במכרז ולהגיש הצעה אך ורק מציע העומד בכל דרישות הסף המנויות להלן, אי עמידה בתנאי סעיף זה יגרום לפסילת ההצעה ע"י ועדת המכרזים.

  •  המציע הינו יחיד אזרח ישראל או שותפות רשומה או תאגיד הרשום כדין בישראל. להוכחת עמידה בתנאי סעיף זה יצרף המציע להצעתו תעודת זהות ו/או תעודת התאגדות.
  • המציע ימציא ערבות בנקאית אוטונומית (בלתי תלויה) לקיום ההצעה בסך של 20,000 ₪ כולל מע"מ. תוקף הערבות יהיה עד תאריך 24/1/2022 . נוסח הערבות יהיה לפי המפורט בנספח ג' למכרז. מציע שלא יעמוד בתנאי זה הצעתו תיפסל באופן אוטומטי. הערבות תשמש כבטחון לחתימת החוזה ע"י המציע אם יוזמן לחתום על החוזה ולא יעשה כן.במידה ותדרוש החכ"ל מהמציעים להאריך את תוקף הצעתם למכרז, מתחייב המציע, מיד עם קבלת דרישת המזמין לכך, להאריך בהתאמה את תוקף הערבות הבנקאית לאותה התקופה. מציע שלא יאריך ערבותו בהתאם, תפסל הצעתו.הערבויות יוחזרו למציעים שלא זכו במכרז לאחר חתימת החוזים עם המציעים שהצעתם תתקבל, אם מציע שהצעתו תתקבל לא יחתום על החוזה תוך המועד שנקבע לעיל, הערבות לא תוחזר לו ותחולט ע"י החכ"ל ותחשב כפיצוי מוסכם ומוערך מראש שתקבל החכ"ל בשל אי חתימה או סירוב לחתום כאמור.
  • המציע בעל ניסיון של לפחות שנתיים ברצף בחמש השנים האחרונות בהפעלת מאפיות ו/או בתי קפה ומפעיל גם במועד הגשת ההצעה מאפיה ו/או בית קפה.
  • להוכחת תנאי סף זה על המציע לצרף אישור חתום על ידי רו"ח בדבר עמידה בכל פרטי תנאי סף זה.
  • למציע מחזור כספי של לפחות 4 מיליון ₪ עבור השנים 2018 , 2019 . להוכחת תנאי סף זה על המציע לצרף אישור חתום על ידי רו"ח בדבר עמידה בכל פרטי תנאי סף זה.
  • המציע רכש את מסמכי המכרז, להוכחת עמידה בתנאי סעיף זה יצרף המציע להצעתו קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי חכ"ל בית אל תמורת תשלום של 3,000 ₪ לפקודת חכ"ל בית אל, שלא יוחזרו לאף מציע בשום מקרה.
  • מחיר הבסיס להגשת ההצעות הינו 10,000 ₪ לחודש שכירות בתוספת מע"מ. המציע רשאי לנקוב במחיר גבוה ממחיר הבסיס. הצעה שתהיה נמוכה ממחיר הבסיס תיפסל על הסף.

מועד אחרון להגשה:  הצעות מפורטות בהתאם לדרישות ותנאי המכרז יש להפקיד במסירה אישית בלבד בתיבת המכרזים שבמשרדי החכ"ל לא יאוחר מיום 15/12/2021 בשעה 12:00.

(הצעה שתוגש באיחור, מכל סיבה שהיא, לא תתקבל.)

שאלות הבהרה:   שאלות והבהרות לגבי המכרז, תנאיו ומסמכיו ניתן להעביר לחכ"ל, בכתב בלבד, לכתובת הדוא"ל ozermankal@bet-el.muni.il עד ליום 08/12/2021 בשעה 12:00.

מען לפרטים:               מועצה מקומית בית אל, תורה ועבודה 1, ד.נ מזרח בנימין. מיקוד 90631

חוברת המכרז-מכרז 18.21 הקמת מאפיה בבית אל

נספחים: בית אל- נספח ביטוח שכירות מאפיה

המועצה המקומית בית אל.