טופס פרטי מכרז

שם הרשות:                  מ.מ בית אל

מס' מכרז:                    03/2021

שם מכרז:                   תכנון- ביצוע להקמת מתחם פאמפטרק

תאריך תחילת המכרז:  יום שני , י' אדר תשפ"א 22.2.2021

מחיר מסמכים:           500 ש"ח יש לצרף קבלה למעטפה.

תנאי סף להשתתפות במכרז

נא להסתכל בחוברת המכרז בעמוד 16

תנאים אלו הינם תנאי סף להשתתפות במכרז

סיור קבלנים: ביום חמישי, בתאריך 28/2/21 בשעה 11:00

סיור הקבלנים אינו חובה ואינו מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.

נקודת מפגש:                 מחלקת הנדסה, מועצה מקומית בית אל.

מועד אחרון להגשה:    יום רביעי, כ"ו אדר תשפ"א, 10.3.2021 בשעה 15:00 במשרדי המועצה המקומית בית אל בתיבת המכרזים במועצה.

מעטפה שלא תגיע לכתובת הנ"ל עד שעה 15:00, מכל סיבה שהיא, לא תיחשב כמעטפה שנמסרה במועד.

שאלות הבהרה:            ניתן לפנות אוריה פריש במייל handasa1@bet-el.muni.il – בלבד

מען לפרטים:                 מועצה מקומית בית אל, תורה ועבודה 1, ד.נ מזרח בנימין. מיקוד 9063100

חוברת המכרז- 3.2021 תכנון-ביצוע להקמת מתחם פאמפטרק