המכרז הוארך עד לתאריך 19.10.22 + נעשו שינוים במסמכי המכרז "הזמנה ותנאי המכרז"
בנספחים 1 ו2  בדפים מס 9-12 

שם הרשות:                מועצה מקומית בית אל

מס' מכרז:                  9/2022

שם מכרז:                  מתן שירותי חשבות שכר

מחיר מסמכים:             1,000 ₪

תנאי סף להשתתפות במכרז:

א)     רשאי להשתתף במכרז מציע העומד במועד הגשת ההצעות בכל התנאים המפורטים להלן:

(1)    עוסק מורשה לצורך מע"מ, מנהל ספרי חשבונות כחוק ובעל אישורים על ניכוי מס במקור מטעם פקיד השומה.

להוכחת עמידה בתנאי זה יצרף המציע תעודת עוסק מורשה, אישור ניהול כספים ואישור ניכוי מס במקור.

                (2)    מציע העומד בתנאי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.

להוכחת עמידה בתנאי זה, יצרף המציע תצהיר חתום על ידו ומאומת ע"י עו"ד, בנוסח המצורף למסמכי המכרז.

(3)    מציע אשר רכש את מסמכי המכרז.

להוכחת עמידה בתנאי זה, יצרף המציע את הקבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז.

                (4)    מציע בעל ניסיון במתן שירותי חשבות שכר עבור 3 רשויות  מקומיות לפחות.

להוכחת עמידה בתנאי זה יצרף המציע את פרטי ניסיונו וכן את פרטי הרשויות המקומיות  ושם איש הקשר אצל כל  רשות מקוימת. והמלצה מהלקוח.

                (5)    מציע המעסיק לפחות שני חשבי שכר שסיימו בהצלחה קורס חשבי שכר (או בודק שכר או רואה חשבון), העובדים עבור המציע ב- 100% משרה לפחות. לעובדים נדרש ניסיון ברשויות מקומיות ובתוכנת השכר של חב' אוטומציה, כאשר לעובד אחד נדרש ניסיון אשר לא יפחת משלוש שנים ולעובד השני ישנו ניסיון של לפחות 12 חודש.
המציע מתחייב כי העובדים אשר בעסקתם הינו עומד בתנאי סף זה היו נותני השירות למזמינה.
להוכחת עמידה בתנאי זה יצרף המציע את פרטי שני העובדים המועסקים על ידו נכון למועד הגשת ההצעה ואת מועד תחילת העסקתם ופרטי ניסיונם. יש לצרף אישור רו"ח המציע המאשר את נכונות תקופת העסקתם של העובדים.

                (6)    להצעה במכרז צורפה ערבות בנקאית אוטונומית בסך 50,000₪, שהוצאה על ידי בנק בישראל, לפקודת המועצה בתוקף עד ליום  לפי נוסח הערבות המצורף כמסמך ח' למסמכי המכרז ועל פי תנאי סעיף 6 למסמך זה.

 

מועד אחרון להגשה:     עד לתאריך יום רביעי כ"ד תשרי 19.10.22  עד השעה 12:00 במשרדי המועצה המקומית בית אל בתיבת המכרזים במועצה.

שאלות הבהרה:           עד לתאריך יום רביעי 14.9.22  עד השעה 12:00., במייל בלבד, mazrechesh@bet-el.muni.il

מען לפרטים:                 מועצה מקומית בית אל, תורה ועבודה 1, ד.נ מזרח בנימין. מיקוד 90631

חוברת המכרז-

הזמנה ותנאי מכרז – 9.2022-לאחר תיקון שאלות הבהרה

הסכם מתן שירותים – 09.2022

בית אל- נספח ביטוח חשב שכר