הממונה על תלונות הציבור הוא עצמאי ובלתי תלוי ואחראי בפני מועצת הרשות בלבד. כל אדם רשאי להגיש תלונה לממונה על תלונות הציבור על הרשות המקומית ומוסדותיה, על גוף עירוני מבוקר, על עובד, על נושא משרה או על ממלא תפקיד בהם.