קובץ להורדה: פרוטוקול 2.2020

פרוטוקול נגיש – פרוטוקול ישיבת מליאה 6.2020 מתאריך 2.6.2020.