א. מספר חברי המועצה העומדת לבחירה

בבחירות הקרובות לרשויות המקומיות אשר יתקיימו  ב-ט"ז בחשוון התשפ"ד (31 באוקטובר 2023 ), מספר חברי המועצה  העומדים לבחירה הוא  9

 

ב. המועד והמקום הגשת רשימות המועמדים או הצעות מועמד

הצעת מועמד לראשות הרשות ורשימת מועמדים למועצה יוגשו למנהל הבחירות במועדים כלהלן:

  • יום רביעי, ה' בתשרי התשפ"ד (20 בספטמבר 2023), בין השעות 9:00 בבוקר עד 11.00 לפנה"צ.
  • יום חמישי, ו' בתשרי התשפ"ד (21 בספטמבר 2023 ), בין השעות 15:00 אחה"צ עד השעה 21:00 בערב.

 

הצעת מועמד ו/או רשימת מועמדים שתוגש באיחור לא תתקבל.

את ההצעות והרשימות ניתן להגיש במשרדי המועצה המקומית  במשרד של מנהל הבחירות, קומה 2.

 

ג. חוברות הגשת מועמדות

הצעת  מועמד ו/או רשימת  מועמדים יש להגיש  אך ורק על גבי חוברות מיוחדות  כפי שנקבע  בתקנות.

 

חוברות אלה ניתן  להשיג בבניין המועצה, קומה 2, או ביצירת קשר טלפוני לאיסוף עצמי.

 

הוראות בנוגע להגשת  הצעות מועמד  ורשימות  המועמדים  מפורטות בחוברת הצעת המועמד או רשימת המועמדים. בנוסף, יינתן הסבר מסודר למעוניינים על ידי מנהל הבחירות בתאריך: כ"ד באלול תשפ"ג,  10.09.2023 בשעה 17:00

הצעת מועמד ורשימת מועמדים הכוללות חתימות תומכים ניתן להגיש במספר חוברות, כשבכל חוברת קבוצה אחרת של חתימות תומכים. במקרה זה יש למספר את החוברות לפי מספר סידורי. כל חוברת תכלול את רשימת המועמדים ופרטיהם בסדר זהה. בנוסף, כל חוברת תכלול תצהיר בא כוח הרשימה או ההצעה המאמת את חתימות התומכים שבאותה חוברת. כמו כן, שם המועמד או הכינוי של רשימת המועמדים חייב להופיע בכל חוברת ובראש כל דף בכל חוברת

 

ד. הזכות להיבחר

התנאים בדבר הזכות להיבחר כחבר המועצה וכראש הרשות המקומית מפורטים בחוק ומופיעים ב:  סעיף 7 ו-7א' לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה – 1965 (להלן- חוק הבחירות) , או סעיף 10 ו-10/1 לתקנון המועצות המקומיות  וסעיף 4 לחוק  הרשויות המקומיות  (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל"ה – 1975 (להלן- חוק הבחירה הישירה), או סעיף 22ג' לתקנון המועצות המקומיות.

 

ה. קביעת מספר המועמדים ברשימה ומספר חתימות המגישים

הואיל ומספר חברי המועצה העומדים לבחירה בבית אל  הוא  9, כל רשימת מועמדים חייבת לכלול לא פחות  מ- 3  מועמדים ולא יותר מ-18 מועמדים.

הואיל ומספר הבוחרים הרשומים ברשימת הבוחרים  למועצה המקומית הוא 3,792 מספר התומכים של רשימת מועמדים חייב להיות לא פחות מ- 76 בהתאם לאמור בהתאם לאמור בסעיף 35 בחוק הרשויות המקומיות, או סעיף 11 בהוראות וכללים בדבר סדרי בחירות במועצות המקומיות (יהודה והשומרון), התשס"א-2001 (להלן: כללי הבחירות במועצות המקומיות)

ואילו מספר החותמים על הצעת מועמד חייב להיות לא פחות מ- 114 בהתאם ל סעיף 5(א) חוק הבחירה הישירה, או סעיף 22ד לתקנון המועצות המקומיות.

 

 

ו. עירבון

הואיל ומספר התושבים בבית אל  הוא 6142   סכום העירבון שחייבת קבוצת בוחרים להפקיד בידי מנהל הבחירות עבור רשימת מועמדים למועצת הרשות  הוא  9000 ₪ וזאת בהתאם ל-38א לחוק הבחירות או סעיף 15 לכללי הבחירות במועצות המקומיות. העירבון יהיה בשיק בנקאי בלבד משורטט ועשוי לפקודת משרד הפנים.

סכום העירבון שחייבת קבוצת בוחרים להפקיד עבור הצעת מועמד לכהונת ראש הרשות הוא 900 ₪ בהתאם לאמור בסעיף 8 לחוק הבחירה הישירה או סעיף 20 לכללי הבחירות במועצות המקומיות.

ניתן למסור את הערבונות האמורים למנהל הבחירות לא יאוחר מהיום ה-40 שלפני יום הבחירות, דהיינו לא יאוחר מיום 21.9.2023.

רשימה אשר לא תמסור ערבון כאמור לעיל תחשב כאילו לא הוגשה  למנהל הבחירות.

יש למלא את פרטי חשבון הבנק שאליו יוחזר הערבון, בהתאם להוראות הדין. הטופס מצורף לחוברת ההגשה.

 

ז. המועד והמקום להגשת התקשרויות

מנהל הבחירות יקבל אישית את ההודעות בכתב בקשר להתקשרות בין שתי רשימות מועמדים לפי סעיף 45 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה –  1965 או סעיף 13ג תקנון המועצות המקומיות, ביום 22 באוקטובר 2023  בשעות 17:00 – 20:00 בניין המועצה קומה 2.

ביטול התקשרות כאמור, תימסר למנהל הבחירות אישית בכתב חתומה ביום ח' בחשוון (23.10.2023), בתיאום טלפוני מולו.

הודעות כאמור יוגשו על גבי הטפסים כפי שנקבעו בתקנות.