שם הרשות:                  מ.מ בית אל

מס' קול קורא:                    16/2021

שם קול קורא:                 קול קורא 16.21-מיזם רכב שיתופי במועצה מקומית בית אל

תנאי סף להשתתפות בקול קורא:

  • המציע הינו בעל רישיון תקף להפעלת משרד להחכרת רכב/ ליסינג לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )הסעת סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב(, התשמ"ה – 1985).
  •  למציע ניסיון בהפעלת שירות דומה לשירות נשוא הליך זה במשך 2 שנים ברציפות, בין השנים 2019-2021 , ובהיקף של לפחות 50 רכבים.
  • המציע הגיש הצהרה חתומה ומאושרת כדין ע"י עו"ד ובו התחייבות להפעלת השירות בהיקף של 24/6.
  • המציע מפעיל מערכת און ליין ואפליקציה סלולרית המאפשרת ביצוע הזמנה על ידי הלקוח לשימוש ברכבים על בסיס שעתי או יומי, ללא צורך בהגעה למשרדי המציע או חיוג למוקד אנושי.
  • להוכחת סעיף זה המציע יצרף תצהיר חתום בפני עורך דין המאמת את האמור בסעיף זה ולרבות אסמכתאות אודות המערכת.

מועד אחרון להגשה:      י"ד חשוון, עד ליום 28/10/2021 בשעה 12:00  באמצעות דוא"ל mazrechesh@bet-el.muni.il 

שאלות הבהרה:           ניתן להגיש עד ליום 24/10/21 בשעה 12:00 לגב' שירן ישראלי באמצעות דוא"ל mazrechesh@bet-el.muni.il  בלבד. פניות טלפוניות לא תענינה.

מען לפרטים:             מועצה מקומית בית אל, תורה ועבודה 1, ד.נ מזרח בנימין. מיקוד 90631

מסמכי המכרז הנדון: קול קורא 16.21 רכבים שיתופיים

המועצה המקומית בית אל