רשימת נגישות בתי כנסת בבית אל
רשימת נגישות גני משחקים בבית אל
רשימת נגישות שירותים מוניציפאליים וממשלתיים
זכויות שירותי נגישות
התאמות נגישות
העסקת אנשים עם מוגבלויות- תוכנית שנתית 2022- עם חתימת מנכל