קובץ להורדה: שמירת הסדר והניקיון

חוק עזר למטה בנימין התשנ"ד 1994