שם הרשות:                החברה הכלכלית לבית אל בע"מ

מס' מכרז:                    15/2022

שם מכרז:                   אספקה, התקנה והפעלה של עמדות טעינה לרכבים חשמליים

מחיר מסמכים:             1,000 ₪

סיווג קבלנים:               אישור בר תוקף לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט –    1969 מאת רשם הקבלנים על רישומו של המציע כקבלן רשום בענף ראשי 100  בסיווג ג'-2 לפחות.

תנאי סף להשתתפות במכרז:

 • המציע הוא תאגיד רשום כדין בישראל אשר שילם את כל חובותיו לרשם, המופקד על המרשם בו הינו רשום על פי דין.
 • המחזור הכספי המצטבר של המציע בחמש השנים האחרונות (2017, 2018 , 2019 , 2020, 2021) עומד על 9,000,000 ₪ (תשעה מיליון שקלים חדשים), לא כולל מע"מ, לפחות.
 • ככל שהמציע הינו תאגיד, לא קיימת בדו"חות הכספיים המבוקרים של המציע לשנים 2018, 2019, 2020 הערה המעלה ספק בדבר יכולת המציע להמשיך ולהתקיים כ"עסק חי", כהגדרתו בתקן ביקורת מספר 58 של לשכת רו"ח בישראל.
 • למציע ניסיון מוכח בהקמה, ניהול, תפעול והפעלה של עמדות טעינה (AC) ציבוריות , כולל מכירת חשמל באופן ציבורי מלא, בארץ או בחו"ל, בהיקף של 5 עמדות או 10 שקעים, במצטבר, מספר אתרים ו/או אתר אחד יחד עם כלל העמדות.
 • למציע ניסיון מוכח בהקמה, ניהול והפעלה של עמדות טעינה ציבוריות מהירות (DC) כולל במכירת חשמל באופן ציבורי מלא, בארץ או בחו"ל, בהיקף של עמדת טעינה מהירה (DC) ציבוריות אחת לפחות.
 • למציע ניסיון מוכח בהתקשרות מול לפחות שלושה (3) מזמינים ציבוריים בישראל, לצורך ביצוע פרויקט פריסה וניהול של עמדות טעינה חשמליות או לצורך ביצוע עבודות פיתוח תשתיות חשמל אחרות.
 • המציע הוא בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.
 • עמדות הטעינה המוצעות במסגרת הצעת המציע, הן מסוג AC והן מסוג DC, וכן מערכת הניהול המוצעת, כפי שיפורט בנספח א'2 – הצהרת והצעת המציע, בעלות כלל האישורים הנדרשים ממכון התקנים הישראלי ועומדות בכלל הדרישות המפורטות במסמכי המכרז, בהסכם ההתקשרות (מסמך ב') ובכלל המפרטים הטכניים (מסמך ג'), על נספחיהם.
 • המציע ו/או מי ממנהליו ומורשי החתימה שלו, לא הורשעו בפלילים לפני המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז זה, בעבירה שהיא פשע ו/או בעבירה שיש עמה קלון או כרוכה באלימות או בעבירת מרמה או בעבירה של מתן שוחד או בעבירה הנוגעת לתחום עיסוקו של המציע, למעט הרשעות שהתיישנו או נמחקו בהתאם לסעיפים 19 – 20 (בהתאמה) בחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, תשמ"א-1981.
 • המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית בסך חמישים אלף שקלים (50,000 ₪ ) ובנוסח המופיע בנספח א'-4 כאמור בסעיף 20 להלן.
 • המציע רכש את מסמכי המכרז.

סיור קבלנים:        סיור קבלנים הינו חובה.
מציע המעוניין להשתתף במכרז נדרש לתאם עם נציג המזמינה סיור אישי בטלפון   02-9700506 ו/או בדוא"ל itzik@bet-el.muni.il
בכל מועד שבין 27.7.2022 לבין 10.8.2022
התיאום יעשה בימים א'-ה' בין השעות 9:00 ל-16:00

מועד אחרון להגשה:     עד לתאריך כ"ד באב 21.8.2022  עד השעה 12:00 במשרדי המועצה המקומית בית אל בתיבת המכרזים במועצה.

שאלות הבהרה:           עד לתאריך י"ד באב 11/8/2022 עד השעה 15:00., במייל בלבד,itzik@bet-el.muni.il

מען לפרטים:                 מועצה מקומית בית אל, תורה ועבודה 1, ד.נ מזרח בנימין. מיקוד 90631

טבלת זמני מכרז-

# סעיף המועד שעה
1.                     פרסום ותחילת מכירת מסמכי המכרז 28/7/2022 9:00
2.                     מועד אחרון לרכישת מסמכי המכרז 10/8/2022 15:00
3.                     מועד אחרון לתיאום סיור קבלנים (חובה)  11/8/2022 15:00
4.                     מועד אחרון לשאלות הבהרה  11/8/2022 15:00
5.                     מועד אחרון להגשת הצעות  21/8/2022 12:00
6.                     תוקף ערבות ההצעה  21/11/2022  

חוברת המכרז-
מכרז עמדות טעינה לרכבים חשמליים