קובץ להורדה: פרוטוקול 3.2020

פרוטוקול נגיש – פרוטוקול ישיבת מליאה 3.2020