שם הרשות :מ.מ בית אל

מס' מכרז: 1/2022

שם מכרז: השכרת חנויות בקומת המסחר – מבנה המועצה

מחיר מסמכים: 1000 ש"ח יש לצרף קבלה למעטפה המעידה על רכישת מסמכי המכרז.

שאלות הבהרה: ניתן להעביר לחכ"ל, בכתב בלבד, לכתובת הדוא"ל ozermankal@bet-el.muni.il עד ליום שלישי, ל' שבט תשפ"ב, 01.02.2022 בשעה 12:00.

מועד אחרון להגשה: הצעות מפורטות בהתאם לדרישות ותנאי המכרז יש להפקיד במסירה אישית בלבד בתיבת המכרזים שבמשרדי החכ"ל, לא יאוחר מיום שלישי, כח' אדר א תשפ"ב,  01.03.2022, בשעה 12:00 .

מעטפה שלא תגיע לכתובת הנ"ל עד שעה 12:00, מכל סיבה שהיא, לא תיחשב כמעטפה שנמסרה במועד.

מען לפרטים: מועצה מקומית בית אל, תורה ועבודה 1, ד.נ מזרח בנימין, מיקוד: 9063100.

מסמכי המכרז: מכרז מרכז מסחרי לפרסום

נספחים: הסכם ניהול מרכז מסחרי

בית אל- נספח ביטוח שכירות חנויות

המועצה המקומית בית אל